Μέσω της εκπαίδευσης των καθηγητών με αυτό το προϊόν θα δοθεί στους μαθητές ένας αναπτυξιακά κατάλληλος ρόλος στην καθιέρωση κανόνων συμπεριφοράς στην τάξη.